سالن کنفرانس اداره ثبت و گواهی بذر کرج

سالن کنفرانس اداره ثبت و گواهی بذر کرج

این سالن توسط شرکت سینما چوب فیدار طراحی و اجرا گردیده است.مجموعه سالن کنفرانس ثبت و گواهی بذر کرج با تعداد 60 عدد صندلی آمفی تئاتر و تعداد 25 عدد صندلی اداری  توسط این شرکت تولید و نصب و اجرا گردیده. صندلی آمفی تئاتر موجود در این کار از نوع F620 تولیدی شرکت سینما چوب می باشد که با رنگ پارچه کرم مورد تایید نهایی قرار گرفت و نصب و اجرا گردید.