پروژه های بین المللی سینما چوب

نمونه سالن های همایش

نمونه سالن های سینما

نمونه سالن های کنفرانس

جهت سفارش یا دریافت مشاوره رایگان همین الان تماس بگیرید

نمونه های طراحی سالن های همایش بین المللی

  • سالن همایش 1
  • سالن همایش 2
  • سالن همایش 3
  • سالن همایش 4

توضیحات طراحی سالن همایش 1

توضیحات طراحی سالن همایش 2

توضیحات طراحی سالن همایش 3

توضیحات طراحی سالن همایش 4

نمونه های طراحی سالن های کنفرانس بین المللی

  • سالن کنفرانس 1
  • سالن کنفرانس 2
  • سالن کنفرانس 3

توضیحات طراحی کنفرانس 1

توضیحات طراحی سالن کنفرانس 2

توضیحات طراحی سالن کنفرانس 3

نمونه های طراحی سالن های سینما بین المللی

  • سالن سینما 1
  • سالن سینما 2
  • سالن سینما 3

توضیحات طراحی سالن سینما 1

توضیحات طراحی سالن سینما 2

توضیحات طراحی سالن سینما 3