صندلی آمفی‌تئاتر مدل TR700

کفی: تعادلی از نوع وزنه ای
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

صندلی آمفی‌تئاتر مدل C530

کفی: تعادلی از نوع وزنه ای
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

صندلی سینمایی مدل 2018

کفی: تعادلی از نوع وزنه ای
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

صندلی آمفی‌تئاتر مدل 2018

کفی: تعادلی از نوع وزنه ای
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

صندلی آمفی‌تئاتر مدل VIP

کفی: تعادلی از نوع وزنه ای
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

صندلی آمفی‌تئاتر مدل TR500

کفی: تعادلی از نوع وزنه ای
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

صندلی آمفی‌تئاتر مدل C 529

کفی: تعادلی از نوع وزنه ای
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

صندلی آمفی‌تئاتر مدل Tycop

کفی: مکانیزم
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

جهت سفارش یا دریافت مشاوره رایگان همین الان تماس بگیرید

جهت سفارش یا دریافت مشاوره رایگان همین الان تماس بگیرید

صندلی آمفی‌تئاتر مدل C 507

کفی: تعادلی از نوع وزنه ای
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

صندلی دسته تحریر مدل C 520

کفی: ثابت
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

صندلی آمفی‌تئاتر مدل C 528

کفی: تعادلی از نوع وزنه ای
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

صندلی دسته تحریر مدل C 504

کفی: تعادلی از نوع وزنه ای
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

صندلی آمفی‌تئاتر مدل C 512

کفی: تعادلی از نوع وزنه ای
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

صندلی آمفی‌تئاتر مدل C 506

صندلی آمفی‌تئاتر مدل C 506

کفی: تعادلی از نوع وزنه ای
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

صندلی آمفی‌تئاتر مدل C 515

صندلی آمفی‌تئاتر مدل C 515

کفی: تعادلی از نوع وزنه ای
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

صندلی آمفی‌تئاتر مدل C 508

صندلی آمفی‌تئاتر مدل C 508

کفی: تعادلی از نوع وزنه ای
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

صندلی آمفی‌تئاتر مدل C 515

کفی: تعادلی از نوع وزنه ای
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

صندلی آمفی‌تئاتر مدل C 524

کفی: تعادلی از نوع وزنه ای
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

صندلی آمفی‌تئاتر مدل C 524

صندلی آمفی‌تئاتر مدل C 518

کفی: تعادلی از نوع وزنه ای
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

صندلی آمفی‌تئاتر مدل C 518

صندلی آمفی‌تئاتر مدل C 516

کفی: تعادلی از نوع وزنه ای
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

صندلی آمفی‌تئاتر مدل C 516
صندلی آمفی‌تئاتر مدل C 513

صندلی دسته تحریر مدل C 513

کفی: تعادلی از نوع وزنه ای
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

صندلی آمفی‌تئاتر مدل C 505

صندلی آمفی‌تئاتر مدل C 505

کفی: تعادلی از نوع وزنه ای
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

صندلی آمفی‌تئاتر مدل VIP C501

صندلی آمفی‌تئاتر مدل VIP C501

کفی: تعادلی از نوع وزنه ای
پارچه: از نوع ایرانی درجه یک یا ترک (بنابر انتخاب شما)
گارانتی: 5 سال
نوع فوم: سرد تزریقی

توضیحات…………..

سینما چوب

نمونه طراحی سالن همایش برون مرزی